1.a Czym jest PL/SQL?

ako że rozkazy języka SQL okazały się niewystarczające do tworzenia efektywnych systemów baz danych, firma Oracle wprowadziła rozszerzenia proceduralne do swojej implementacji języka SQL tworząc język PL/SQL.

PL/SQL to skrót od Procedural Language/Structured Query Language (język proceduralny/strukturalny język zapytań).

PL/SQL wzbogaca SQL o następujące elementy:

  • Możliwość deklaracji i używania zmiennych
  • Instrukcje sterujące kolejnością wykonywania się poleceń (instrukcje decyzyjne, pętle, skoki)
  • Używanie kursorów i definiowanie złożonych struktur danych
  • Realizację operacji wejścia/wyjścia związanych z systemem plików
  • Podprogramy