1. Grupy poleceń

Na język SQL składają się trzy podstawowe grupy poleceń. Rozróżnienie to jest ważne ze względu na charakterystyczne cechy i ograniczony zakres stosowania poleceń z poszczególnych grup.

  • Polecenia DDL (Data Definition Language)

Polecenia z tej grupy służą do tworzenia, usuwania i modyfikowania obiektów bazodanowych, a także do zarządzania przywilejami. Do grupy tej można zaliczyć między innymi polecenia CREATE, DROP, ALTER, RENAME, GRANT i REVOKE.

  • Polecenia DML (Data Manipulation Language)

Polecenia te służą do operowania na danych znajdujących się w bazie, a więc do odczytywania, wstawiania, usuwania i modyfikacji tych danych. Do poleceń DML należą instrukcje: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE.

  • Polecenia TCL (Transaction Control Language)

Są to polecenia pozwalające zarządzać transakcjami. Do grupy tej należą polecenia COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, SET TRANSACTION.