1. SQL

Metodą komunikacji z bazą danych Oracle jest korzystanie z języka SQL (Structured Query Language).

Język SQL jest językiem czwartej generacji, a zatem określamy w nim, co ma zostać wykonane, natomiast nie określamy, w jaki sposób ma to zostać wykonane. Przy użyciu SQL możemy wybrać (select), wprowadzić (insert), zaktualizować (update) lub usunąć (delete) dane. Od wersji Oracle9i można korzystać z kolejnego polecenia merge, które umożliwia wprowadzanie danych i ich aktualizację w czasie jednej operacji. W wersji Oracle10g polecenie merge rozszerzono o możliwość wprowadzania, aktualizowania i usuwania danych w jednym poleceniu.

Podczas zapisu poleceń języka SQL obowiązują następujące zasady:

  • Wielkość liter nie ma znaczenia w przypadku zapisu elementów języka (słów kluczowych)
  • Pojedyncze polecenie SQL może być zapisane w kilku liniach. Koniec polecenia SQL zaznacza się średnikiem.
  • Wielkość liter nie ma znaczenia w przypadku zapisu elementów języka (słów kluczowych)
  • Nie wolno dzielić słów pomiędzy linie.
  • Stałe znakowe zamyka się w pojedyncze apostrofy
  • Komentarze blokowe wprowadza się obejmując tekst znakami
  • Komentarz „do końca linii” uzyskuje się poprzez wstawienie znaków