2.1. Budowa bloku

Kod języka PL/SQL jest pogrupowany w struktury zwane blokami.

Tworząc procedurę składowaną lub pakiet, blok kodu otrzymuje nazwę. Jeśli blko kodu nie ma nazwy, określany jest mianem bloku anonimowego.

Typowy blok kodu w języku PL/SQL ma postać:

DECLARE

/* Sekcja deklaracji
definiuje i inicjuje zmienne oraz kursory
zastosowane wewnątrz bloku*/

BEGIN

/* Polecenia wykonywalne
wykorzystuje polecenia przepływu sterowania (np. polecenia if oraz pętle)
w celu wykonywania poleceń i przypisywania wartości
do zadeklarowanych zmiennych*/
EXCEPTION
/* Obsługa wyjątków
umożliwia definiowanie niestandardowej obsługi błedów*/
END;